Drodzy Rodzice!

            Przychylając się do Państwa prośby i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci postanowiłam od jutra, tj. od 12 do 14 czerwca br. skrócić lekcje. Będą się one odbywały według następującego planu:

1.        08.00 – 08.45

2.        08.55 – 09.40

3.        09.50 – 10.10

4.        10.20 – 10.50

5.        11.00 – 11.30 – przerwa obiadowa

6.        11.50 – 12.20 – przerwa obiadowa

7.        12.40 – 13.10

8.        13.20 – 13.50

            W tym czasie świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 16.30.
i zostaje przeniesiona do starej sali gimnastycznej. Obiady w te dni będą wydawane od godziny 11.30. do 12.40.

            Ponadto proszę, abyście dopilnowali by Wasze pociechy miały przy sobie butelkę z piciem oraz przed pójściem do szkoły zjadły śniadanie i coś wypiły.

                                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                                               Grażyna Lewandowska

                                                                                                   – dyrektor szkoły.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli matematyki w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

Rodzaj wsparcia: Szkolenie w zakresie dydaktyki matematyki na II etapie edukacji.

Liczba miejsc na szkolenie: 3

Planowany termin realizacji szkolenia: 26.08.2019 r. – 06.2020 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.zs16.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Krzysztof Miśkiewicz

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.06.2019  do 14.06.2019 r.  

Pliki :

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Regulamin naboru i uczestnictwa nauczycieli

Półkolonie – informacja opłaty

Wpłat na półkolonie prosimy dokonywać na konto obiadowe

(13 1240 6452 1111 0010 4798 4265)

w terminie od 01-05.06.19.

W tytule wpisać (imię nazwisko dziecka , miejsce-czyli zs16, termin półkolonii.) Opłata za wyżywienie za jeden turnus wynosi 60zł, za dwa turnusy 120zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W BYDGOSZCZY

ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

–  ZAPISY OD 16 MAJA

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mariana Turwida w Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019”. Szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/

W Szkole Podstawowej nr 16 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1          24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2         1 – 5 lipca 2019

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej
z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń!

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe Zespołu Szkół nr 16. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

Załączniki:

*karta kwalifikacyjna,

*oświadczenia,

*zasady postępowania rekrutacyjnego,

*miejsca i terminy.

Obiady maj 2019 – Informacja !

w m-cu maju opłata za obiady wynosi 20×3,00 = 60 zł.

Państwo, którzy w m-cu kwietniu wpłacili za obiady 36 zł

proszę o odjęcie kwoty w wysokości 15 zł za (9,9,24,25,26) w m-cu maju.

Kwota do zapłaty wówczas w m-cu maju wynosi 45,00 zł.

Państwo, którzy nie opłacili obiadów za miesiąc kwiecień (odliczony strajk, przerwa świąteczna oraz egzaminy), kwota do zapłaty wynosi 21,00 zł (7 dni x 3,00 zł).

Wobec tego, za miesiąc maj powinni Państwo zapłacić 60,00 zł i dodatkowo 21,00 zł za miesiąc kwiecień.